Yoonhi Muztaraib Raha Dil – Urdu Ghazal Mujeeb Ur Rehman Anjum

Yoonhi Muztaraib Raha Dil – Urdu Ghazal Mujeeb Ur Rehman Anjum

 

Yoonhi Muztaraib Raha Dil - Urdu Ghazal Mujeeb Ur Rehman Anjum

You may also like...