Muhtasib – Urdu Poem by Shahram Sarmadee

Muhtasib – Urdu Poem by Shahram Sarmadee

Muhtasib - Urdu Poem by Shahram Sarmadee

Muhtasib – Urdu Poem by Shahram Sarmadee

Comments

comments

You may also like...